Branş Dersleri

Matematik

maths

Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, öğretim programları oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman güncellenmektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

 • Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
 • Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
 • Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
 • Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri,
 • Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları amaçlanmıştır.

Türk Edebiyatı

literature

Edebiyat; kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. Edebiyat bir bilimin yapması gereken (anlama, yorumlama, değerlendirme, benzerleriyle karşılaştırma) yerleştirme basamaklarını yaptığı için bir bilimdir.

Edebiyat’ın amacı estetik ve güzelliktir.

Türk Edebiyatı Dersinin Genel Amaçları

 • Edebi eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek,
 • Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek,
 • Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak,
 • Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek,
 • Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek,
 • Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek,
 • Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek,
 • Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak,
 • Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak,,
 • Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak,
 • Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak,

Sıralanan bu amaçlan gerçekleştirmek üzere, ünitelerde belirtilen kazanım, önerilen etkinlik ve verilen açıklamalar doğrultusunda, metinlerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla öğrencilerin;

 • Eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma becerilerini kazanmaları, bu becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir.
 • Ayrıca öğrencilerin özellikle bilgi teknolojisinin imkânlarını kullanma konularında da beceri kazanmaları düşünülmüştür.
 • Edebiyat dersi için hemen her metnin ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanılmasına imkân veren beceriler kazandırdığı da unutulmamıştır.
 • Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımda etkili olabilmenin yollarını fark etmeleri amaçlanmıştır.

Dil Bilgisi

book

Liselerin 4 yıl olmasıyla beraber Türk Dili ve Edebiyatı dersi "Dil ve Anlatım" ve "Türk edebiyatı" olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dil ve Anlatım, dil bilgisi kurallarının ve anlatımla ilgili konuların müfredatında bulunduğu derstir.

Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

 • Dilin insan ve toplumdaki rolünü ve önemini kavramaları,
 • Dil-kültür ilişkisini kavramaları,
 • İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavramaları,
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazanmaları,
 • Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavramaları,
 • Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavramaları,
 • Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerilerini kazanmaları,
 • Metin ve metin parçalarını doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kavramaları,
 • Anlatım türlerinin özelliklerini kavramaları,
 • Her anlatım türünde yazma becerisi kazanmaları,
 • Metin türlerinin özelliklerini kavramaları,
 • Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazanmaları,
 • Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavramaları,
 • Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazanmaları,
 • Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
 • Tartışma, değerlendirme becerisi kazanmaları,
 • Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazanmaları,
 • Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavramaları,
 • Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsemeleri,
 • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermeleri,
 • Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmeleri,
 • Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamaları,
 • Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavramaları amaçlanmaktadır.

İngilizce

world-book-day

İngilizce öğretim programımızın akademik hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılımının ve dil seviyelerinin objektif değerlendirilmesinin önemine inanıyor ve bu sınavlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz gelecek kariyer planlamaları için hem akademik başarılar elde ediyor hem de yabancı dilde sosyal ve akademik iletişim becerilerini geliştirecek hazırlıklar yapıyor, diğer yandan, uluslararası sınavlarda tecrübe kazanıyor, yurtiçi veya yurtdışı üniversite hayatlarında ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve sertifikaya sahip oluyorlar.

Almanca

teacher

 • Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir.
 • Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir.
 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunuyor ve her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Türkiye’ye geliyor.
 • Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlıyor.
 • Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkün.
 • Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.
 • Almanca bilgisi, bir arada olmayı kolaylaştırıyor. Yabancı dil bilgisi kültürel, zihinsel ve mesleki ufku genişletiyor ve başka kültürlere karşı hoş görüyü arttırıyor. Sırf Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, çok dillilik her zaman bir avantajdır.
 • Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır. Dünyada yayımlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Tarih

history-book

Tarih dersinin amacı hem geçmişini tanıyan hem de geleceğe güven ve umutla bakan gençler yetiştirmektir. Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine ancak tarih bilinci olan bir toplumla ulaşılabileceği için derslerimizde öğrencilerimizin hem Türk tarihini iyi bilmeleri hem de geçmişte yaşananları, tarihi olayları tarafsız bir şekilde yorumlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Coğrafya

geography

Okulumuzda coğrafya dersi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak işlenmektedir. Coğrafya öğrenimi ile öğrencilerin;

 • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,
 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri kazanması,
 • Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
 • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,
 • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması,
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmesi,
 • Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması amaçlanmaktadır.

Coğrafya dersi öğretilerek öğrencilere kazandırılmak istenen coğrafi beceriler ise şunlardır;

 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama
 • Kanıt Kullanma

Felsefe

philosophy

Sokrates: “Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”

T.Hobbes: “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”

Öğrencilerimizin karşılaştıkları durumlara farklı bakış açısı getirebilmelerine, önyargılardan uzak durarak insan yaşamını ve amaçlarını sorgulama yeteneğine kavuşmasına yardımcı olabilmek, öğrencilerimizin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal açıdan; felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları, tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru ve özenli bir şekilde kullanabilme tutumu geliştirebilmeleri, insan açısından hem etik hem estetik değerleri, milli ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirebilmeleri temel amacımızdır.

Hegel: “Felsefe kendini bilinçli hale getiren düşüncedir.”

Kimya

chemistry (1)

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kimya dersi öğretim programıyla öğrencilerin;

 • Kimya biliminde yer alan semboller, temel kavramlar, kurallar, modeller, teoriler ve yasalar ile ilgili fikir sahibi olmaları,
 • Bilimsel bilginin ortaya çıkışının, gelişim sürecinin, doğasının ve bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini kavramaları,
 • Dünya da kimya bilimine yön vermiş bilim insanlarının fikirleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmaları yaptıkları dönemde karşılaştıkları zorluklar, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel koşulları kavramaları,
 • Ders esnasında kazanılan bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve kimya dersinin sevdirilmesi amacıyla öğretim programında yer alan konu ve kavramların günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,
 • Kimyasal teknolojilerin doğru kullanıldığında insanlığa ve hayata yansıyan olumlu yönlerini ve küçük yanlışlıkların bile sebep olabileceği olumsuz yönlerini ayırt edebilmeleri,
 • Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerinin yeterince anlamaları, kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları,
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri kimya bilimine uygun olarak düzenlemeleri, bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri, tüm bunları sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları,
 • İşlenen konular ile ilgili deneyler yaparak veri elde etmeyi, elde edilen veriler ile ilgili çıkarım yapmayı ve elde edilen bu çıkarımları doğru bir şekilde yorumlayabilmeyi öğrenmeleri,
 • Kimya bilimi ile ilişkili olan meslek gruplarını tanımaları, çalıştıkları alanlar ile ilgili bilgi sahibi olmaları, bu alana merak ve ilgi duymaları,
 • Çağdaş, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, çözüm üretebilen, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmenin yanında bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Anlama ve hayatın devamlılığında kimya dersinde edindiği kavram ve ilkeleri kullanarak eleştirel düşünebilmeleri, analiz ve sentez yapabilmeleri ve kimya biliminin rolünü kavramaları,
 • Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri, yetenek ve yeterlilikleri kullanarak tüm canlılara ve dünyamıza faydası olabilecek çözümler bulmaya, yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları amaçlanmaktadır.

Biyoloji

biological

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

 • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
 • Başta kendisi olmak üzere doğayı anlayarak hayatını yorumlayabilmeleri ,
 • Bugünün gençliği yarının yetişkinleri olarak biyolojik sorunlar ve canlı varlıklar hakkında farkındalığının olmaları,
 • Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
 • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
 • Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
 • Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
 • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
 • Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,
 • Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Fizik

physics

Fizik dersinin amacı, fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik – Teknoloji – Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla, Fizik derslerinde öğrencilerimizin:

 • Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları,
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları,
 • Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları,
 • Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 • Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,
 • Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini, hayatın her alanında kullanabilmeleri,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
 • Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.