Eğitim Modelleri

İlk Yıllar Programı (PYP)

Milli Eğirim Bakanlığı Programı dikkate alınarak uygulanan programda kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, iletişim kuran, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP'nin altı temel teması altında işlenir.

 • Kim olduğumuz
 • Bulunduğumuz yer ve zaman
 • Kendimizi ifade etme yollarımız
 • Dünyanın işleyişi
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz
 • Gezegeni paylaşma

Tema başlıkları altında sorgulama üniteleri oluşturulur ve PYP'nin temel ögeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

GEMS Fen ve Matematik Programı (Great Explorations in Math and Science)

Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşif yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.

Çocukların doğaları gereği var olan öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirilen GEMS programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi Tarafından geliştirilmiştir.

Programın amacı; soran, sorgulayan, çok yönlü düşünce becerileri gelişmiş, bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir. Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar, gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken, matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum giib pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı:

 • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
 • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
 • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
 • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
 • Disiplinler arası eğitim sağlar.

"Math Their Way" Eğlenceli Matematik

Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkili etkinliklerle öğretebilmek, matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, "Math Their Way-Eğlenceli Matematik" çalışmaları geliştirilmektedir. ABD'de bulunan "Center of Innovation" öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan "Math Their Way" çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar sağlanır.

Planlama Zamanı: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, blok, müzik, sanat, kukla, fen ve matematik, kitap, bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

Çalışma Zamanı: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar.

Toplanma ve Temizlik Zamanı: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

Hatırlatma Zamanı: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıkları, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle sundukları zamandır.

Değerler Eğitimi Programı: Amacımız, çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışmaktır. Değerler eğitimi konularından bazıları:

 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Paylaşmak
 • Çalışkan olmak vb.