Ortaokul Branş Dersleri

Matematik

maths

Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, öğretim programları oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman güncellenmektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

 • Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
 • Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
 • Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
 • Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri,
 • Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları amaçlanmıştır.

Türkçe

book

Özgüven Sistem Koleji Ortaokulunda verdiğimiz türkçe eğitiminde öğrencilerimizin:

 • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini geliştirmeyi,
 • Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamayı,
 • Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmeyi,
 • Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmeyi,
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmeyi,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeyi,
 • Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeyi,
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi,
 • Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmeyi,
 • Kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamayı,
 • Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; milli duygu ve düşüncelerini güçlendirmeyi,
 • Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamayı,
 • Okuma ve yazma alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Fen Bilgisi

biological

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programına Göre Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçları: Fen Bilimleri dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak;

Okulumuzda verdiğimiz fen bilgisi eğitimlerinde:

 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler hakkında temel bilgiler kazandırmak,
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirmek,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek ve toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
 • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirmek,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
 • Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlamaya katkı sağlamak ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirmek,
 • Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir etmeyi sağlamak,
 • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmek,
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı sağlamak,
 • Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek amaçlanmıştır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

flag

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amacı hem geçmişini tanıyan hem de geleceğe güven ve umutla bakan gençler yetiştirmektir. Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine ancak tarih bilinci olan bir toplumla ulaşılabileceği için derslerimizde öğrencilerimizin hem Türk tarihini iyi bilmeleri hem de geçmişte yaşananları, tarihi olayları tarafsız bir şekilde yorumlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Sosyal Bilgiler

globe

MEB tarafından yenilenen diğer öğretim programlarında da olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersimiz de öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, çoklu zeka kuramının dikkate alındığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmaktadır. Bilgi bir amaç olarak değil, problemlerin çözümünde bir araç olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi amaçlarımız:

 • Öğrencilerimizi olabildiğince fazla sosyal bilimler alanındaki bilim dalları ile tanıştırmak,
 • Teknolojinin getirdiği en yeni araçları kullanarak kültürel mirası öğrencilerimize aktarmak, ve onların iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak,
 • Tarih bilincine sahip, çevresini ve yaşadığı dünyayı iyi tanıyan, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirmek,
 • Bireyin yaşadığı toplumun ve çağın değerler sistemine uyumunu sağlamak,
 • Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, ekonomik verimlilik, yurttaşlık sorumluluğu, değişme ve yaşamla başa çıkma alanlarında yeterlilik kazandırmak,
 • Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmek,
 • Dersi yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi temelinde, çağdaş eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle işlemek,
 • Düşünme becerilerini ön plana alarak öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı, sorgulayıcı mantığı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayabilmelerini sağlamaktır.

İngilizce

world-book-day

Yabancı dil öğretimimiz: konulara uygun mekanlarda, öğrencilerimizin pratiklerini geliştirici yöntemlerle uygulanmaktadır. Tüm kademelerimizde ingilizce eğitiminde hedefimiz; öğrencilerin anaokulundan lise son sınıfa kadar dil becerisini etkili olarak kullanmalarını, kendilerini ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak yabancı bir dilde ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

mosque

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dersimizde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle, doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar öğrenci merkezli yaklaşımlarla eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.

Görsel Sanatlar

paint-palette

Atölyemizde yapılan resim aktivitelerinde hedefimiz; çocuklarımızın duygularını çizgiler aracılığıyla ifade ederken aynı zamanda ince motor becerilerini geliştirmesi, malzemeleri birbirinden ayırt ederek amacına uygun kullanması ve figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilmesidir.

Teknoloji ve Tasarım

graphic-design

Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Müzik

music-note

Çocuklarımıza hayatın içinde müzik olduğunu gösterebilmek amacıyla çeşitli müzik alletleri tanıtılır ve müzik kulaklarını, işitsel zekalarını geliştirebilmek için şarkı, drama ve oyun etkinlikleriyle desteklenir.

Beden Eğitimi

sport-equipment

Temel koordinasyon becerilerini sağlama, doğru duruş pozisyonları alabilme, esneklik kazanma ve kas çalıştırma becerilerini arttırma çalışmalarına yer verilmektedir.

Modern Dans

dancing

Çocuklarımızın koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Duygularını müzik ve dansla ifade edebilme becerilerini geliştirir.